Business development

 • تعریف استراتژی ها و معابر برای رشد پایدار
 • شناسایی و ارزیابی فرصت های بازار
 • تعریف مدل کسب و کار
 • تولید منجر
 • خط لوله از قراردادهای بالقوه و برنامه ریزی تجاری

Progetti sfidanti

 • پشتیبانی از مدیریت تغییر و شتاب نوآوری در شرکت های
 • در دسترس بودن مدیر مجرب برای رسیدگی به این چالش برانگیزترین پروژه
 • رهبری و / یا حمایت برای یک تغییر استراتژیک (کاهش, دوباره تعدیل اقتصادی و مالی)
 • توسعه مدل های کسب و کار جدید
 • توسعه و انتقال صلاحیت به مدیر موجود
 • راه اندازی کسب و کار جدید در خارج از کشور

Sviluppo e riposizionamento Business

 • هوش کسب و کار در زنجیره صنعت
 • پیگیری برای فروش
 • پشتیبانی برای آماده سازی مناقصه
 • مهندسی مجدد فرآیندها و سازمان
 • نگاهی اور و ادغام کسب و کار
 • پرسنل