Customer Relationship Management

 • سیاست های مربوط به بازار
 • ارتباط با چشم انداز (مشتریان بالقوه)
 • کسب مشتریان جدید
 • Attività دی تا فروش فروش الکترونیکی متقابل
 • فعالیت تلفنی
 • وفاداری و حفظ مشتری
 • راه حل های CRM عملیاتی و اتوماسیون فرایندهای کسب و کار برای مدیریت تماس با مشتریان
 • Progettazione دل مقابل دفتر E دل پشت دفتر
 • راه حل های CRM تحلیلی و بهبود دانش از مشتریان
 • راه حل های CRM مشترک و نسل بعدی
 • راه حل های CRM در تقاضا
 • آموزش و استخدام

Qualità sul cliente

 • Progettazione دل مقابل دفتر E دل پشت دفتر
 • ادغام طراحی با فرآیندهای کسب و کار های دیگر
 • چک آپ از سیستم های CRM در محل و استراتژی برای بهبود
 • آماده سازی RFQ / RFP برای فن آوری و سیستم های
 • پرسنل
 • آموزش و اسناد و مدارک عملیاتی