بین المللی کردن

این پیشنهاد است که در تمام شرکت های هدف که:

  • آنها در بخش آثار عمومی عمل, خدمات و تامین, با اشاره خاص (اما نه تنها) شرکت های فعال در ساخت و ساز و زیرساخت های بخش
  • آنها به دنبال فرصت های شغلی جدید, حتی مرزهای ملی در خارج
  • آنها می خواهند به در تاخیر منظم تر و کاهش یافته پرداخت
  • آنها به دنبال یک رژیم مالیاتی کم دردسرتر از ایتالیایی
  • آنها به دنبال یک سطح کمک کم دردسرتر از در ایتالیا
  • آنها منابع و قدرت اقتصادی را به صورت 'فرود در کشورهای خارجی, اما عدم آگاهی از زمینه به منزله یک مانع مهم ورود
  • آنها ایمان به مشاوره طرح های پیشنهادی که هیچ شانسی جدی در نتیجه از دست داده اند

در حال حاضر این پیشنهاد برای شرکت هایی که می خواهند به گسترش در رومانی معتبر است.

همچنین:

خدمات ما

فاز

چرا با ما