Temporary Management

  • پشتیبانی از مدیریت تغییر و شتاب نوآوری در شرکت های
  • بسیار مدیران واجد شرایط برای رسیدگی به چالش برانگیزترین پروژه
  • ساده از واحد کسب و کار, همچنین در نظر از فروش
  • رهبری و / یا حمایت برای یک تغییر استراتژیک (کاهش, دوباره تعدیل اقتصادی و مالی, توسعه کسب و کار جدید)
  • راه اندازی کسب و کار جدید در خارج از کشور
  • مدیریت دوره گذار
  • توسعه و انتقال صلاحیت به مدیر موجود
  • مدیریت و اجرا, نه تنها مشاوره, در مقایسه با قدرت عامل